Informasjon om HC-plasser og bomåpnere


INFORMASJON OM BOMÅPNERE

Vi vet at det finnes beboere som har bevis for bevegelseshemming (HC-bevis), og at det kan være behov for å kjøpe bomåpnere.

Styret har derfor i sak 012/10 i møte pr. 18.02.10 gjort følgende vedtak for dette:

”Styret godkjenner at det kan leveres ut automatiske bomåpnere til beboere på Risvollan på følgende vilkår:

  1. Beboerne må ha og fremlegge for borettslaget gyldig bevis for bevegelseshemming (HC-bevis).
  2. Beboerne må betale gjeldende kostpris for bomåpneren.
  3. Beboerne må betales et depositum på 1 x kostpris ved kjøp av bomåpneren.
  4. Når åpneren ikke benyttes lenger, må den leveres inn igjen og depositumet tilbakebetales. 
  5. Bomåpneren plasseres i bilen og tilhører gjeldende bil, jfr. pkt. 1.

Styret vedtok i sak 74/14 i møte 18.09.14 følgende tillegg: Styret kan ved helt spesielle tilfeller og når særlige behov tilsier det, gjøre unntak fra vilkårene over.

Kostpris pr. d.d. er kr 750,- inkl. mva

Ta kontakt med borettslaget dersom det er spørsmål i saken.

HC-parkering på tunene OG EVT. SØKNAD OM NYE PLASSER

Dersom noen beboere mener det er behov for flere HC-plasser på tunene, kan dette søkes om til borettslagets administrasjon. Søknad med avkrysset forslag til plassering (på kart eller bilde) sendes til borettslaget, og vi vil vurdere foreslått plassering.

Dette vurderes bl.a ut fra hvor den foreslåtte plassen ligger i forhold til øvrig kjøring på tunet (framkommelighet for større kjøretøy), plasser for evt nedsetting av ekstra containere, plasser til bruk for snødeponi, plasser til bruk for evt annet deponi, samt eksisterende parkerings-plasser. Alt dette vil da vurderes, og det fattes vedtak i forhold til dette. Styret har gitt administrasjonen fullmakt til disse avgjørelsene.

Dersom vi vedtar å etablere en HC-plass, vil vi foreta skilting og sørge for godkjenning fra skiltmyndighetene.

Vi gjør oppmerksom på at det naturligvis kun er folk med godkjent HC-bevis som har lov til å parkere på disse plassene. Samt at plassen ikke er å anse som «egen», da den ikke er relatert til noen «eier», men kan brukes av alle som har godkjent HC-bevis.

Beboere med godkjent HC-bevis kan selvsagt også parkere hvor som helst ellers på de vanlige  bilparkeringsplassene.

Dersom noen har spørsmål rundt dette, ta kontakt med borettslaget.Publisert: 2. Mars 2021