MER TUNGTRAFIKK GJENNOM BYDELEN


Etter forespørsel har vi valgt å legge ut et privat innlegg angående tungtrafikk gjennom bydelen:

Som beboer i Bratsberg, er jeg en blant de som lenge har forsøkt å få de offentlige etater til og få opp øynene for hva tungtrafikken og massedeponiene i nærområdet gjør med boforholdene og trafikksikkerheten; altså vår livskvalitet.

Da planforslaget for Øvre Bratsberg kom ut i 2016, mottok Byplankontoret godt over 100 merknader/innspill. Forringelse av hus og nærmiljø, og ikke minst en allerede tungt belastet transportstrekning (via Utleirvegen og Risvollan) – mener både plankonsulent/konsulentselskap og nå også byplanleggere, er helt innenfor.

Den mangeårige kampen beboere på Nardo, Risvollan, Utleira og Bjørkmyr har hatt, mot den kontinuerlige tungtrafikken retning Bjørkmyr, har tydeligvis ikke gjort nok inntrykk på byplanleggerne og øvrige, i tilstøtende offentlige etater.

Den allerede trafikkfarlige Bratsbergvegen opp mot Bratsberg sentrum, der det fra Eklesbakken ikke eksisterer hverken fortau eller vegskulder, har nå fått grønt lys fra Byplan og kommunaldirektøren.

Disse anbefaler altså at planforslaget for Øvre Bratsberg vedtas:

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50025

Klikk inn på Øvre Bratsberg på Sakslisten.

https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500200000192384-1-435453

 

Dette medfører i tillegg til eksisterende tungtrafikk, ca 80 turer med lastebil gjennom Nardo-Risvollan-Utleira-Bjørkmyr-området opp til Bratsberg i 12 år.

De siste par kilometerne skal lastebilene kjempe om plassen på en smal, svingete og uoversiktlig veg – sammen med øvrig trafikk og ikke minst de utallige syklister, rulleskiløpere og turgjengere.

-Må liv gå tapt? Vil det i så fall stoppe byplanleggerne og næringslivsinteressene, som trofast går hånd i hånd?

Hvorfor en slik vegring for å se HELE TRASPORTSTREKNINGEN UNDER ETT?; Fra utgravd masse på byggeplass, til det ender opp på et deponi, så er det utallige barnehager, skoler, boliger mm som må forseres.

Innbyggerne i bydelen sør-øst sin helse, sikkerhet og trivsel er nok en gang den tapende part når interessene skal veies opp mot hverandre.

 

23.juni skal saken opp til behandling i Bygningsrådet.

Oppfordrer alle engasjerte til å gi innspill til våre folkevalgte; politikerne som sitter i Bygningsrådet:

rita.ottervik@trondheim.kommune.no

roar.aas@trondheim.kommune.no

julie.indstad.hole@trondheim.kommune.no

sissel.tronsdal@trondheim.kommune.no

jorn.arve.flatt@trondheim.kommune.no

gjermund.bungum.gorset@trondheim.kommune.no

geirmund.lykke@trondheim.kommune.no

sara.shafighi@trondheim.kommune.no

mona.berger@trondheim.kommune.no

silje.salomonsen@trondheim.kommune.no

ottar.michelsen@ntnu.no

my11@trondheim.kommune.no

ola-lund.renolen@trondheim.kommune.no

lineifjorstad@gmail.com

aurora.meland@trondheim.kommune.no

tore.dyrendahl@trondheim.kommune.no

marte.lovik@trondheim.kommune.no

jarle.martin.gundersen@trondheim.kommune.no

vegard.fe@gmail.com

alarssen@fhs.mil.no

ragna.vorkinnslien@trondheim.kommune.no

bin-dalen@hotmail.com

arve.sletten@ntnu.no

mia-smavik.rordal@trondheim.kommune.no

ingrid.skjotskift@trondheim.kommune.no

trygve.bragstad@trondheim.kommune.no

elin-marie.andreassen@trondheim.kommune.no

erling.moe@trondheim.kommune.no

svein.otto.nilsen@trondheim.kommune.no

christianne.bauck-larssen@trondheim.kommune.no

michael.momyr@trondheim.kommune.no

jomar.aftret@getmail.no

trond.am@venstre.no

morten.kokaas@trondheim.kommune.noPublisert: 15. Juni 2020