Styremøte 22. oktober 2020


AGENDA:

Referatsaker:

Protokoll fra styremøte 17.09.20

Referat fra møte i representantskapet 24.09.20

Referat fra møte i kontaktutvalget 07.09.20

Referat fra fellesmøte mellom styret og kontaktutvalget 24.09.20

Referat fra møte i NU A-feltet 22.09.20

Referat fra møte i NU B-feltet 10.09.20

Referat fra møte i NU C-feltet 28.09.20

Referat fra møte i NU D-feltet 29.09.20

Referat fra møte i NU G-feltet 13.10.20

Øvrige saker

071/20             Budsjett og fastsettelse av leiesatser 2021

072/20             Daglig leders rapport 3. kvartal 2020

073/20             Generelt vedlikeholdsansvar, utenomhuskonstruksjoner

074/20             Åpent beboermøte om TV Risvollan

075/20             Evaluering av tetting mot fukt og vanninntrengning

076/20             Smartoblat -ordningen på C-feltet- revidering av styrevedtak i sak 069/20

077/20             Gjennomgang av naboutvalgsinstruksen- opprettelse av komite

078/20             Jubileumsfeiring 2021? **)

079/20             Bydelsmøte **)

 Publisert: 19. Oktober 2020