7.1 Ansvar vedlikehold


Det er borettslaget som i utgangspunktet har ansvaret for det totale, ytre vedlikehold av bygninger og anlegg. Det henstilles imidlertid til den enkelte andelseier å bidra positivt med nødvendig vedlikehold som beising/maling av treverk/fasader/vindusrammer og oljing av ytterdører osv. Dette gjelder både egen leilighet og på fellesarealer i forbindelse med dugnader.

Når det gjelder andelseierens plikter i forbindelse med indre vedlikehold refereres det til vedtektenes pkt. 5-1 og 5-3.

Indre vedlikehold

Andelseieren skal på egen kostnad innenfor boligen og i ytre rom som hører boligen til, sørge for forsvarlig vedlikehold når skaden ikke skyldes mangler ved bygningen eller ved felles ledninger og anlegg. Til indre vedlikehold regnes:

– all fornying av tapet

– maling og gulvbelegg innenfor dører og vinduer

Videre all istandsetting og oppussing av boligen med

– eventuelle ildsteder

– radiatorer

– elektriske panelovner

– komfyrer

– dører

– ruter

– vinduer

– låser

Styret i Risvollan Borettslag vedtok i sak 050/16 at det ikke er tillatt for beboerne å skifte ut til andre låssystem slik som kodelås mm.

– nøkler

– elektriske ledninger med tilbehør fra boligens apparat tavle eller sikringsboks, inkl. sikringer og sikringselementer

– vannkraner

– servanter

– vannklosettskåler med sete, lokk og sisterne

– badekar

– istandsetting og oppstaking av innvendige kloakkledninger til og med egen vannlås

Likeså skal andelseieren holde ved like ledninger og innretninger som han/hun selv har satt opp.

Aktsomhet, orden og ansvar for skader

Andelseieren skal behandle boligen, ytre rom og fellesrom samt eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Han/hun skal rette seg etter de ordensregler som borettslaget fastsetter til sikring av ro og orden og forsvarlig behandling av eiendommen. Han/hun må erstatte all skade som han/hun selv er skyld i eller som skyldes hans/hennes husstand, fremleietakere eller andre som han/hun har gitt adgang til boligen eller uten skjellig grunn til eiendommen for øvrig.

Andelseiers utvidede vedlikeholdsplikt og ansvar etter ombygging

Det vises til vedtektenes pkt. 5-3 hvor andelseier har en utvidet vedlikeholdsplikt og ansvar i de tilfeller ombygging medfører endringer i rørføringer og/eller tekniske installasjoner.

Skal andelseier foreta ombygging som medfører endringer i rørføringer og andre tekniske installasjoner, er dette søknadspliktig til borettslagets administrasjon. Det er videre et krav at slikt arbeid utføres av autoriserte firma. Dokumentasjon på dette sendes borettslaget ved ferdigstillelse, sammen med «as-built» – tegninger i tilfredsstillende målestokk, som viser hvor rørføringer og andre tekniske installasjoner er montert.

 Unnlater andelseier å søke og/eller at andelseier ikke får tiltaket godkjent eller dokumentasjon på autorisert utførelse ikke kan fremvises, vil andelseier ha det hele og fulle erstatningsansvar for de skader/følgeskader som måtte oppstå som en følge av tiltaket.

Andelseier overtar også vedlikeholdsansvaret for de rørføringer og øvrige tekniske installasjoner som følger av tiltaket. Risvollan Borettslag sin vedlikeholdsplikt opphører tilsvarende.

Utføring av og tilsyn med vedlikehold

Alt arbeid som andelseieren plikter å utføre, skal han/hun foreta uten ugrunnet opphold og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig. Oppfyller andelseieren ikke sin vedlikeholdsplikt eller reparerer han/hun ikke skader han plikter å utbedre, kan borettslaget la arbeidet utføres for hans/hennes kostnad. Borettslaget har rett til å foreta den inspeksjon som trengs for å holde kontroll med at andelseieren oppfyller sin vedlikeholdsplikt.

 Publisert: 1. September 2014