8.1 Borettslagets forsikringsansvar


Borettslagets forsikringsansvar omfatter forsikring av borettslagets bygg og anlegg, tekniske installasjoner, biler og maskiner, verktøy og inventar. Videre omfattes ansvarsdekning knyttet til borettslagets drift og til borettslaget i rollen som huseier og som arbeidsgiver.

Borettslaget har følgende forsikringsdekninger:

Huseierforsikring

Forsikringen dekker de vanlige skadetilfeller som kan ramme bygningsmassen, herunder også vannskader ved lekasje fra rørledning med tilsluttet utstyr, innbrudd og hærverk i forbindelse med ulovlig inntrengning i bygning eller rom i bygning. Videre er det knyttet obligatorisk naturskadedekning til forsikringen.

Bygningene er fullverdiforsikret.

Maskin- og inventarforsikring

Forsikringen omfatter maskiner og inventar i vaktmesteravdelingen, herunder også hovedvarmesentral med 20 undersentraler.

Forsikringen har 1.risikodekning som antas å utgjøre nyverdi etter dagens pris.

Motorvognforsikring

Forsikringen omfatter obligatoriske og vanlige forsikringsdekninger for borettslagets biler, traktorer/arbeidsmaskiner og tilhengere.

Næringslivsforsikring

Forsikringen omfatter kontorets maskiner, inventar og løsøre, penger og verdipapirer, herunder rekonstruksjon av arkiver mv. Forsikringen dekker også underslag.

Styreansvarsforsikring

Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for formuesskade styremedlemmer, herunder varamelemmer og daglig leder kan ilegges på grunnlag av uaktsomhet.

Alminnelig ansvarsforsikring

Forsikringen dekker borettslagets ansvar for skade påført annen person (personskade) eller annen persons løsøre, herunder dyr, eller fast eiendom (tingskade) knyttet til borettslagets drift. Økonomisk tap påført en annen som følge av skaden, regnes som del av denne.

Forsikringen omfatter også huseieransvar og byggherreansvar.

Formueskadeforsikring

Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for økonomisk tap påført en annen person. Forsikringsdekningen har først og fremst relevans for eventuelle saksbehandlingsfeil borettslaget måtte gjøre seg skyldig i ved oppgjør mellom kjøper og selger i forbindelse med eierskifter.

Yrkesskadeforsikring

Dette er en obligatorisk forsikringsdekning pålagt borettslaget som arbeidsgiver.

Gruppelivs- og ulykkesforsikring

Dette er forsikringer som omfatter samtlige fast ansatte i borettslaget.

Både gruppelivsdekningen og ulykkesdekningen er på 15G.

Pensjonsforsikring

Forsikringen er en kollektiv pensjonsordning for borettslagets fast ansatte.

Forsikringen er en 66%-ordning som sikrer dekning ut over folketrygdens ytelser.

Avtalefestet pensjon – AFP

Dette er en tariffestet førtidspensjonsordning som gir ansatte rett til førtidspensjonering fra og med fylte 62 år. Det er frivillig å benytte seg av ordningen

 Publisert: 1. September 2014