6.4 Forkjøpsrett-veiledning


I hht. vedtektenes § 3-1 har alle andelseiere i borettslaget forkjøpsrett. Dernest har andelseiers slektninger i rett opp- eller nedstigende linje forkjøpsrett dersom andelseieren har en botid på minst 5 år i borettslaget. Borettslaget skal iflg. Borettslagslovens § 4-15 gjøre retten gjeldende innen 20 dager etter at borettslaget har mottatt melding om at andel har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er 5 virkedager dersom det er levert forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet er mottatt minst 15 dager, men ikke mer enn 3 måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.

Kunngjøring

Forhåndsvarsel og melding om eierskifte kunngjøres ved oppslag på borettslagets kontor. Oppslagene ajourføres løpende etter hver som borettslaget mottar nye forhåndsvarsel og meldinger om eierskifte.

I tillegg kunngjøres tilsvarende opplysninger på TV Risvollan og borettslagets websider.

Anvendelse av forkjøpsrett

Andelseiere som vil anvende forkjøpsrett, skal gi borettslaget melding om dette innen den frist som fremgår av kunngjøringen. Ved meddelelse om anvendelse av forkjøpsrett skal bekreftelse på finansiering fremlegges.

Nærmere om reglene for forkjøpsrett

Prioritetsregler og andre bestemmelser om forkjøpsrett fremgår av vedtektenes §§ 3-1 til 3-3

 Publisert: 1. September 2014