5.9 Instruks for brannforebyggende tiltak


 Vedtatt av styret 24.02.1993 med senere endringer. Siste endring 13.08.1997.

Instruks for beboerne

Hensikt

Instruksen har som hensikt å sikre borettslagets bygninger og beboere imot forhold eller hendelser som kan forårsake brann. Denne instruksen er en del av de tiltak som borettslagets styre vil iverksette for at borettslaget skal være et trygt og trivelig borettslag med økonomisk gode betingelser for andelseierne.

Ansvar

I henhold til brannforskriftene av 5. juli 1990 nr. 546 har borettslaget som eier ansvaret for å iverksette forebyggende tiltak i borettslagets leiligheter. Borettslagets styre ber beboerne om å bistå, ved å følge denne instruks, slik at de tiltak som er iverksatt ikke forringes.

Instruks

Instruksen gjelder alle leiligheter i borettslaget.

Ved brann:

* Varsle de som er i leiligheten.

* Prøv å slokke med tilgjengelig slukkeutstyr.

* Lukk alle dører til brannen.

* Ring brannvesenet på tlf.: 110 og oppgi:

* Navn.

* Adresse og eventuelle raskeste adkomstvei til feltet.

* Hva som brenner.

Ta så snart som mulig kontakt med borettslagets kontor eller borettslagets vakttelefon (Be en av dine naboer om hjelp til dette).

I høyhuset er det montert røykvarslere i leilighetene, og det er installert husbrannslangeposter i hver etasje i trappoppgangen

Kontroll av sikringsutstyr

Brannslukningsapparatene som er installert, vil bli kontrollert en gang i året av borettslaget med en 1/4 andel hvert år. Det er viktig at det meldes fra til borettslagets kontor om feil/mangler som angår sikringsutstyret.

Er brannslukningsapparatet brukt, gi beskjed til borettslaget og de ordner med refylling av apparatet.

Nedenstående del av instruksen er i 2 deler, en del for rekkehusene og en del for høyhuset.

Leilighetene i A-, B-,C-,D-,E-,F-,G- og H-feltet

Brannslukningsapparat

Beboerne skal påse:

* at brannslukningsapparatets manometerviser står på det grønne feltet. Er viseren på eller beveger seg mot det røde feltet, kontakt borettslagets kontor.

* at brannslukningsapparatets sikringspinne er på plass og plombert. Er plomberingen brutt, kontakt umiddelbart borettslagets kontor.

* at brukerveiledningen som følger brannslukningsapparatet, er lest, og at alle familiemedlemmer kjenner til bruken av apparatet.

Røykvarslere

Beboerne skal påse:

* at røykvarsleren har funksjonsdyktig batteri montert, og at varsleren fungerer. Hvis det er tvil, kontakt borettslagets kontor.

* at røykvarsleren fungerer. Dette gjøres ved å kontrollere varsleren regelmessig (minst en gang i måneden) ved å trykke inn og holde testknappen inne i minst 2-3 sekunder til varsleren utløses. Fungerer ikke varsleren, ta kontakt med borettslagets kontor. Ved lengre fravær kontrolleres varsleren i henhold til ovennevnte punkt umiddelbart etter hjemkomsten.

Høyhuset

Høyhuset består av svært branntrygge materialer og har 2 utganger for å komme trygt ut ved brann.

Brannvarslingsanlegg

I høyhuset med butikker og kontorer er det montert automatisk brannvarslingsanlegg med ringeklokker plassert i hver etasje.

Alarmanlegget varsler direkte til brannvesenet.

Husbrannslange

Det er montert husbrannslange i hver etasje i trappoppgangen. Husbrannslangen kontrolleres av borettslagets personell.

Hvis du er i tvil, ta kontakt med borettslagets kontor.

Røykvarslere i leilighetene

Beboerne skal påse:

* at røykvarsleren har funksjonsdyktig batteri montert, og at varsleren fungerer. Hvis det er tvil, kontakt borettslagets kontor.

* at røykvarsleren fungerer. Dette gjøres ved å kontrollere varsleren regelmessig (minst en gang i måneden) ved å trykke inn og holde testknappen inne i minst 2-3 sekunder til varsleren utløses. Fungerer ikke varsleren, ta kontakt med borettslagets kontor. Ved lengre fravær kontrolleres varsleren i henhold til ovennevnte punkt umiddelbart etter hjemkomsten.

Evakueringsveier

Ved branntilløp skal bygget forlates ved å benytte hovedtrappen. Er den ikke tilgjengelig pga. røyk, brukes den utvendige trappen i motsatt ende av korridoren. Er korridoren fylt med røyk, gå til vinduet i leiligheten og gi deg til kjenne. HEISENE MÅ IKKE BRUKES!

Endring

Enhver endring av denne instruks skal godkjennes av borettslagets styre.

Referanser

Lov av 5. juni 1987 om brannvern mv. og forskrift av 5. juli 1990 nr. 550 om brannforebyggende tiltak og brannsyn.

 Publisert: 1. September 2014