5.3 Instruks for installering/demontasje av varmekilde tilkoblet sentralvarmeanlegget


Vedtatt av styret 16.09.1992, med senere endringer. Sist endret i styret 01.09.2011.

1.       Hensikt

Hensikten er å sikre kvaliteten på sentralvarmeanlegget, og at kun ensartet utstyr blir benyttet. I tillegg er det nedfelt krav til montering av vannbåren varme i gulv.

2.       Ansvar

Daglig leder er ansvarlig for at denne instruks overholdes.

3.       Instruks

Installasjon/demontering av varmekilde tilkoplet sentralvarmeanlegget skal godkjennes av styret eller den som styret gir fullmakt.

Installasjon/demontering skal kun utføres av borettslagets rørlegger eller autorisert rørleggerfirma godkjent av borettslaget.

Ved installasjon må det kun brukes utstyr av anerkjent kvalitet og materialer av godkjent kvalitet. Radiatorer kan ikke kles inn, da det må være uhindret tilgang til radiatorrattet.

Ved installasjon av vannbåren varme i gulv gjelder:

For mindre rom (vaskerom, vindfang, bad) kan det monteres vannbåren varme ved Multibox-systemet. Montering av Multibox-systemet skjer ved at eksisterende radiator fjernes, og Multibox med tilhørende reguleringsenhet kobles mot eksisterende oppstikk.

I større rom/områder kan det og legges gulvvarme, men dersom det monteres inn pumpe (for å få nok sirkulasjon), det monteres veksler. Utførende rørlegger kan måtte bekrefte dette med målinger dersom borettslaget krever det. Funksjonsbeskrivelse utarbeidet av COWI AS, datert 02.11.2010 må etterkommes.

4.       Endringer

Endringer av instruksen skal framlegges for styret til godkjenning.

5.       Avvik

Alle avvik på instruksen skal rapporteres i henhold til kapitel 11. AVVIK i personal-håndboken.

Se funksjonsbeskrivelse i vedlagte link:

Funksjonsbeskrivelse gulvvarmePublisert: 1. September 2014