4.2 Lov om borettslag


Lov om borettslag finnes på http://www.lovdata.no/all/nl-20030606-039.html

 Publisert: 21. August 2014