5.8 Purre-og inkassorutine


 Vedtatt av styret 21.08.2014., i sak 063/14.

1.00 Hensikt

Hensikten med rutinen er å ivareta borettslagets økonomiske interesser i forbindelse med innfordring av husleier, varmeleier, garasjeleier m.v. og spesielt bidra til å redusere risikoen for at borettslaget påføres unødvendige tap. Rutinens utforming og praktisering skal også ha som målsetting å virke klargjørende for andelseierne samt ha en holdningsskapende effekt som virker positivt for alle parter.

2.00 Rutinebeskrivelse

2.01 Borettslaget sender inkassovarsel måneden etter at fordringen forfalt til betaling. Av dette varselet skal det fremgå at kravet, dersom det ikke er betalt innen den angitte betalingsfrist, uten ytterligere varsel vil bli oversendt til inkasso.

2.02 Dersom fordringen ikke betales i henhold til inkassovarselet, vil fordringen oversendes til inkassobyrået for videre inndrivelse.

2.03 Inkassobyrået sender omgående påkrav.

2.04 Etter ca. 3 uker fra påkrav er sendt, sender inkassobyrået begjæring om utkastelse. Begjæringen skal være vedlagt kopi av husleiekontrakt.

2.05 Inkassobyrået vil løpende holde borettslaget underrettet om situasjonen i hver enkelt sak, herunder tidspunkt for første gangs oppmøter og fysiske utkastelser.

2.06 Borettslaget bistår ved fysisk utkastelse med eventuell opplåsing av leiligheter samt avstenging, herunder eventuell utskifting av låsesylindere hvis nødvendig.

2.07 Inkassobyrået forelegger andelseieren på vegne av borettslaget pålegg om å overdra andelen med borettsinnskudd til en person som styret godkjenner. Dette skjer i forbindelse med utkastelsen eller umiddelbart etter at denne har funnet sted.

2.08 Inkassobyrået begjærer på vegne av borettslaget leiligheten solgt ved tvangssalg.

2.09 Tingretten oppnevner et eiendomsmeglerfirma/advokat, i rollen som medhjelper, å forestå salg av leiligheten.

2.10 Medhjelper tar kontakt med aktuelle panthavere og innhenter samtykke til frivillig salg av leiligheten, herunder godkjennelse av oppnådd pris ved frivillig salg.

3.00 Økonomiske forhold

3.01 Alle utgifter som borettslaget påføres i forbindelse med ovenstående, inngår i borettslagets prioriterte fordringer.

3.02 Dersom en sak trekkes tilbake, vil borettslaget dekke inkassobyråets kostnader etter regning. Dersom det foreligger rimelig grunn for det, skal borettslaget søke å få dekket slike kostnader hos andelseieren.Publisert: 1. September 2014