5.21 Retningslinjer for avregning av varmekostnader


 Vedtatt av styret 17.02.2005.

1. Bakgrunn

Risvollan Borettslag har siden utbyggingen hatt varme og varmtvann levert fra felles varmeanlegg. Borettslaget hadde eget fyringsanlegg til det i 1987 ble knyttet til TEV’s fjernvarmeanlegg.

2. Varmeregnskap

Det settes årlig opp et varmeregnskap som består av kapitalkostnader, indirekte driftsutgifter som elektrisitetsforbruk og lønnsutgifter samt utgifter til kjøp av fjernvarme. Utgifter til kjøp av fjernvarme vil normalt utgjøre mer enn 90% av kostnadene.

Fjernvarmeutgiftene avregnes til den til enhver tid laveste av tariffpris eller oljerelatert pris. Borettslaget har en særskilt rabatt for drifting av eget fordelingsnett.

3. Avregning

Via borettslagets varmeanlegg leveres også varme til brukere utenfor borettslaget. Avregning for disse skjer på grunnlag av faktiske kostnader basert på individuell forbruksmåling.

Fordeling av borettslagets egne varmekostnader skjer på grunnlag av den opprinnelige fordelingsnøkkel som er som følger:

2-roms leil. 1/1778 (0,0562%)

3-roms leil. 1/1153 (0,0867%)

4-roms leil. 1/0930 (0,1076%)

5-roms leil. 1/0870 (0,1149%)

1-roms leil. Høyblokka 1/2515 (0,0398%)

4-roms leil. Høyblokka 1/1093 (0,0915%)

Basert på budsjetterte kostnader innkreves et månedlig a kontobeløp.

Dersom faktiske varmekostnader i hht. varmeregnskaper avviker med mer enn +/- 3% i forhold til budsjetterte kostnader, skal for mye innkrevd varmeleie tilbakebetales eller for lite innkrevd varmeleie innkreves. Mindre avvik føres i ny regning.

Avregning skjer overfor den som eier leiligheten ved utløpet av det år avregningen gjelder for. Ved eierskifte i løpet av året vil borettslaget ikke kunne bistå med avregning mellom partene. De må derfor enten anse avregning seg imellom å være medregnet i kjøpesummen, eller avtale at avregning seg i mellom skal skje i ettertid. Borettslaget vil ikke være part i en slik avregning.

 Publisert: 1. September 2014