5.4 Retningslinjer for bevilgning til Naboutvalgene


Vedtatt av styret 16.09.1992 med senere endringer. Siste endring 18. mars 2021.

1.       Former for bevilgninger

Naboutvalgenes primære funksjon er å arbeide for et best mulig bomiljø i sine respektive områder. Dette skjer gjennom aktiviteter av sosial karakter og gjennomføring av miljømessige tiltak knyttet til lekeområder, beplantning, trafikksikring m.v.

Bevilgningene er ment som støtte til de sosiale aktivitetene og bevilges med et nærmere fastsatt beløp pr. andelseier i vedkommende felt. Det skal ikke søkes om disse midlene.

2.       Administrasjonens og styrets behandling av bevilgningene

Alle bevilgninger skal behandles som ledd i den årlige budsjettbehandlingen og gjelde for det aktuelle budsjettår.

Styret vil i den forbindelse ta stilling til beløpet som skal legges til grunn for hver andelseier ved bevilgning til sosiale aktiviteter.

3.       Krav til saksbehandling i naboutvalgene

Bevilgninger til sosiale aktiviteter betinger ingen forutgående saksbehandling fra naboutvalgenes side.

4.       Utbetaling av bevilgede midler

Velferdsmidler utbetales i hht. bestemmelser i ”Instruks for utvalgsregnskap”.

 

Styret har i styremøte 18.03.21 vedtatt at følgende aktiviteter skal være dokumentert gjennomført før både utbetaling av velferdsmidler og honorar til naboutvalgene blir utbetalt:

  1. Allmøte skal være gjennomført innen utgangen av februar
  2. Avholdt 4 naboutvalgsmøter
  3. Regnskap med tilhørende bilag og bilagsjournal levert rettidig (Skal behandles på allmøte)
  4. Gjennomført dugnad
  5. Gjennomført 1 sosial «happening» for beboerne på vedkommende felt

5.       Overføring av bevilgede midler fra ett budsjettår til det neste

De naboutvalg som har mer enn 2 x årlige velferdsmidler innestående på konto pr. 31.12, får ikke utbetalt velferdsmidler påfølgende år.

Dersom bevilgede midler av helt spesielle årsaker ikke har kommet til anvendelse, vil styret kunne ta stilling til om midler skal overføres.

Naboutvalget skal i slike tilfeller framlegge en begrunnet søknad om overføring. En slik søknad må senest fremlegges slik at den kan behandles i siste styremøte før årets utgang.Publisert: 1. September 2014