5.4 Retningslinjer for bevilgning til Naboutvalgene


 Vedtatt av styret 16.09.1992 med senere endringer. Siste endring 29.08.2002.

1. Former for bevilgninger

Naboutvalgenes primære funksjon er å arbeide for et best mulig bomiljø i sine respektive områder. Dette skjer gjennom aktiviteter av sosial karakter og gjennomføring av miljømessige tiltak knyttet til lekeområder, beplantning, trafikksikring m.v.

Bevilgningene deles derfor i 2 deler. Den ene delen, som er ment som støtte til de sosiale aktivitetene, bevilges med et nærmere fastsatt beløp pr. andelseier i vedkommende felt. Det skal ikke søkes om disse midlene.

Den andre delen, som går til å finansiere konkrete miljøtiltak, bevilges på grunnlag av søknad til det enkelte tiltak fra de respektive naboutvalg.

2. Administrasjonens og styrets behandling av bevilgningene

Alle bevilgninger skal behandles som ledd i den årlige budsjettbehandlingen og gjelde for det aktuelle budsjettår.

Styret vil i den forbindelse ta stilling til beløpet som skal legges til grunn for hver andelseier ved bevilgning til sosiale aktiviteter.

Styret vil ta stilling til søknadene til miljømessige tiltak og foreta nødvendige avsetninger i budsjettet. Styrets vurdering vil bygge på en forutgående behandling i administrasjonen hvor spesielt tekniske sider blir utredet.

3. Krav til saksbehandling i naboutvalgene

Bevilgninger til sosiale aktiviteter betinger ingen forutgående saksbehandling fra naboutvalgenes side.

Når det gjelder utarbeiding av forslag til miljømessige tiltak, så har naboutvalget ansvaret for utarbeidelsen fra ideutvikling og fram til en ferdig prosjektbeskrivelse med tilhørende kostnadskalkyle. I den grad naboutvalget har behov for faglig bistand i sitt arbeid, skal slik bistand søkes hos/eller gjennom borettslagets administrasjon.

4. Utbetaling av bevilgede midler

Velferdsmidler utbetales i hht. bestemmelser i «Instruks for utvalgsregnskap».

Midler til miljømessige tiltak vil ikke bli utbetalt til naboutvalgene, men vil bli avsatt som øremerkede budsjettposter på egen driftskonto for det enkelte felt. Naboutvalget vil ha fullmakt til å rekvirere varer og tjenester knyttet til budsjettposten gjennom borettslagets administrasjon.

Naboutvalget vil regelmessig motta utskrift av sin konto.

5. Overføring av bevilgede midler fra ett budsjettår til det neste

Som hovedregel skal gjelde at ubenyttede midler ikke skal overføres til et senere budsjettår.

Dersom bevilgede midler av helt spesielle årsaker ikke har kommet til anvendelse, vil styret kunne ta stilling til om midler skal overføres.

Naboutvalget skal i slike tilfeller framlegge en begrunnet søknad om overføring. En slik søknad må senest fremlegges slik at den kan behandles i siste styremøte før årets utgang

 Publisert: 1. September 2014