5.11 Retningslinjer for diverse tiltak


Vedtatt av styret 05.05.1997, med senere endringer. Sist endret i styret 21.09.2017, sak 076/17, samt sak 095/18 av 22.11.2018 og nytt pkt. 4 – kjellerboder – vedtatt av styret 25.10.18, sak 086/18.

1. Omfang

Retningslinjene omfatter oppføring av gjerder, terrasser, skillevegger, mindre frittstående boder, utvidelse av hageareal og bruk av friareal på enden av leilighetene.

I tillegg gjelder retningslinjene ombygging av kjellerboder.

2. Retningslinjer for montering av div. bygningsmessige tiltak

2.1 Skillevegger i rekke bør gi et så likt og helhetlig uttrykk som mulig.

2.2 Utforming av skillevegger montert på fellesgarasjer er vedtatt av styret i møte 28.05.09 i sammenheng med rehabilitering av garasjene og må etterkommes, jfr. skisse av 01.04.09.

2.3 Montering av plattinger anlagt på fellesgarasjer er vedtatt i styret i møte 28.05.09 i sammenheng med rehabilitering av garasjene og må etterkommes.

2.4 Andelseierne står fritt med hensyn til plen, tretremmer og/eller heller/stein så lenge det er på bakkeplan. For oppføring av skillevegger anbefales en høyde på inntil 1,40 m fra bakkenivå, samt at skillevegger i rekke bør gi et så likt og helhetlig uttrykk som mulig. Skilleveggene skal kles med horisontale bord. Hagegjerdene/rekkverk skal kles med horisontale bord som opprinnelig, jfr. skisse av 08.06.10. Høyde på hagegjerdene må ikke overskride ca 0,75 meter fra bakkenivå. Rekkverk på veranda/terrasse må følge bygningsforskriftene der dette må legges til grunn (f.t. 1,00 meter høyde inntil 10 meter over bakkenivå), alt fra høyden fra bakkenivå (rekkverk må oppføres dersom høyden fra bakkenivå er mer enn 0,50 meter).

2.5 Større bygg plassert på uteområdet som disponeres av beboerne, kan ikke godkjennes.

Unntaket er små dukkestuer og mindre frittstående boder (à la Plantasjen) med et areal

på inntil 5 m², og en mønehøyde på inntil 2,40 meter. Alle kostnader med vedlikehold av

denne type bygg er borettslaget uvedkommende.

2.6 Følgende vilkår er knyttet opp mot pkt. 2.1-2.5:

– Alle kostnader forbundet med utføring/montering/gebyr til byggesakskontoret skal dekkes av andelseier.

– Andelseier er selv ansvarlig for å innhente informasjon i forhold til gjeldende lovverk overfor bygningsmyndighetene.

– Søknad med aktuelle vedlegg og naboers godkjenning sendes borettslaget.

– Risvollan Borettslag må ha tilgang uten hindringer eller kostnader for å utføre nødvendig vedlikehold på borettslagets installasjoner/anlegg. Dette gjelder også for all beplantning som er utført.

3. Utvidelse av hageareal

3.1 Andelseier som disponerer hageareal som grenser opp mot (ubenyttet) friareal kan søke styret om utvidelse av hagen.

3.2 Arealutvidelsen skal ikke være til hinder for fellesskapets utnyttelse av friarealet eller på annen møte hindre etablert ferdsel i borettslaget. Vedlikehold som skal utføres av borettslaget, må skje uten ekstra kostnader for borettslaget, og må kunne utføres uten ugrunnet opphold ved behov.

3.3 Naboutvalgets uttalelse om arealutvidelsen skal innhentes før styrets behandling av søknaden.

3.4 Alle kostnader med hageutvidelsen skal dekkes av andelseier.

3.5 Hageutvidelsen kan inngjerdes etter at nødvendige godkjenninger fra berørte naboer er innhentet, med unntak av areal på enden av leilighetene. Arealene på enden av leilighetene skal ikke disponeres eksklusivt, men kan benyttes av øvrige beboere. Disse områdene skal ikke inngjerdes, samt at det heller ikke skal plasseres trampoliner og/eller noen form for bygningsmessige innredninger der.

4. Kjellerboder

  1. Ombygging av bodarealer i kjeller, fra en fellesbod og to separate boder tillates ikke.
  2. Det samme gjelder ombygging av andre typer opprinnelige kjellerboder som deles på 2 leiligheter.
  3. Dersom ombygging/endring allerede er utført, og den ene eller begge partene (eierne av de to leilighetene det gjelder) krever endring, må partene tilbakeføre arealet slik det var opprinnelig, med en fellesbod og to separate boder. Tilkomst til bodene må følge opprinnelig ordning. Strømføring og låsesylinder (systemlås) må tilpasses og utformes til den enkeltes leilighet.
  4. Kostnader forbundet med slik tilbakeføring inkl. evt kostnader til strøm og lås, er borettslaget uvedkommende.

Se vedlagte link for tegninger:

Vedlegg tegninger pkt. 5.11Publisert: 1. September 2014