5.10 Retningslinjer for innlåsing i leiligheter


 Vedtatt av styret 09.11.1994, og revidert i styret 13.12.2012, sak 101/12, sist endret 23.08.18, sak 065/18.

1. Hjelp til innlåsing i leilighet lørdag og søndag samt helligdager ytes av borettslagets Driftsvakt. Det samme gjelder hverdager i tidsrommet mellom kl. 15.30 til kl. 07.30. Se kap. 9.3 og pkt. 4 i gjeldende rutine. .

2. Hjelp til innlåsing i leilighet på hverdager i tidsrommet mellom kl. 07.30 og 15.30 ytes av borettslagets ansatte.

3. Innlåsing kan foretas etter at følgende krav til legitimasjon er oppfylt:

a) Kontroll av personlig legitimasjon, og leilighetsregister viser at vedkommende er borettshaver til leiligheten.

b) Annen legitimert borettshaver bekrefter skriftlig at vedkommende er familiemedlem og har lovlig adgang til leiligheten.

c) Innlåser kjenner borettshaver og/eller vedkommende som ønsker innlåsing og vet at vedkommende har lovlig adgang til leiligheten.

4. Innlåsing ifølge pkt. 1 gebyrlegges etter satser godkjent i budsjettet for angjeldende år.

5. Innlåsing ifølge pkt. 2 er gebyrfritt.

6. Vi har i den senere tid fått forespørsler fra andelseiere med ønske om å skifte låssystem til kodelås/brikkenøkkel-system. Dette gjør at våre vaktmestre ikke kommer seg inn ved nødvendighet og at vi heller ikke kan være behjelpelig med innlåsing.

Styret behandlet derfor en sak om dette, i møte 16.06.2016, sak 050/16. Følgende vedtak ble da enstemmig fattet (utdrag av vedtaket og som ikke omhandler vedkommende søknad):

«Styret vedtar at eksisterende ordning med systemnøkler/låser fortsetter og vil være gjeldende for alle beboere på Risvollan. Informasjonshåndbokens retningslinjer kap. 5.10 ajourføres til å omfatte denne informasjonen».

Med dette som bakgrunn må vi be de andelseierne/beboerne som har byttet ut våre systemlås/ nøkler til kode/brikkelåser om å skifte tilbake til systemlås/nøkler i overskuelig framtid.

7. Risvollan Borettslag har systemnøkler. Systemet sikrer at administrasjonen/vaktmestrestaben har uhindret tilgang til samtlige bygg og leiligheter.

Bestilling av nye nøkler/ekstra nøkler skjer kun via administrasjonen. Ulovlige nøkler vil bli destruert.

 Publisert: 1. September 2014