5.18 Retningslinjer for montering av ekstra vindu


 Vedtatt av styret 21.06.2001, sist endret 27.05.10.

1. Omfang

Retningslinjene omfatter så vel montering av ekstra kjellervindu som ekstra vindu på gavlvegg.

Styret godkjenner at montering av ekstra vinduer (nye vinduer) på endevegger kan tillates på følgende vilkår:

– Størrelsen på vinduet må være i hht. de målene borettslaget har på de forskjellige vinduene (dvs. det kan velges blant de størrelsene vi har på originalvinduene).

– Vinduet bør ikke plasseres midt på veggen.

– Vinduet må kjøpes via den leverandøren borettslaget til enhver tid forhandler med (kjøper vinduer av). Dette pga fremtidig vedlikehold og aktuelle energikrav.

– Montering og bruk av sprosser og/eller skodder på vinduene tillates ikke.

Styret godkjenner videre at montering av vindu i kjeller kan tillates på følgende vilkår:

– Størrelsen av vinduet og plasseringen av vinduet må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende lover/forskrifter for bruk av rommet.

Styret vedtok i sak 059/16 i møte av 01.09.16, at alle lysgraver på bakkenivå skal monteres i hht. teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK). Det vises til vedlagte utdrag av  tilbyggdetaljblad nr. 523.151.

Utdrag byggdetaljblad

2. Søknad / offentlig godkjenning

Søknad med aktuelle vedlegg av bl.a. plan- og fasadetegninger og underskrevet nabovarsel sendes borettslagets kontor for behandling og godkjenning. Når godkjenning foreligger sender andelseier søknad til Trondheim kommune med aktuelle vedlegg, herunder borettslagets godkjenning. Når søknaden er behandlet av Trondheim kommune, skal kommunen oversende kopi av svaret/vedtaket til Risvollan Borettslag.

3. Kostnader

Alle kostnader forbundet med monteringen, herunder gebyrer til byggesakskontoret, dekkes av andelseier.

4. Ansvar

Andelseier bærer ethvert ansvar overfor tredjemann og for eventuelle følgeskader i forbindelse med montering av ekstra vindu.

 Publisert: 1. September 2014