5.6 Retningslinjer for montering/bruk av parabolantenner


 Vedtatt av styret 19.03.1992, sist endret 25.11.2010.

1. Søknad om tillatelse til å montere parabolantenner skal være godkjent av Risvollan Borettslag før montering finner sted. Videre skal søknadsprosedyrene følge de til enhver tid gjeldende krav for denne type saker.

2. Andelseieren plikter på forhånd å innhente godkjennelse fra sine naboer. Skriftlig godkjennelse fra naboer vedlegges søknaden til borettslaget sammen med tegning/riss.

3. Parabolantennen må ikke ha en diameter på mer enn 0,8 meter.

Antennemasten må ikke være høyere enn 2 meter.

4. Parabolantennen må ha fargesetting, tilsvarende det som er fargen på bygget (gjeldende leilighet) til enhver tid.

5. Antennen må monteres innenfor balkongen slik at ingen deler av parabolantennen stikker utenfor balkongen.

Det er ikke anledning til å feste antennen til balkonggulvet i Høyblokka.

Parabolantenner må under ingen omstendighet monteres på tak eller knyttes til takbeslag.

Parabolantenner skal monteres på en slik måte at naboer ikke sjeneres ved at utsikten blir forringet eller at antennen gir sjenerende skyggevirkninger.

6. Montering/vedlikehold i henhold til godkjent montasjeanvisning utarbeidet av teknisk sjef, bekostes i sin helhet av andelseieren. Andelseieren er også ansvarlig for følgeskader av enhver art som skyldes parabolantennen, likeså for ekstra kostnader ved rehabilitering av bygningen, også som følge av montering/fjerning av antennen. Andelseier besørger selv nødvendig assuranse.

Andelseier må være ansvarlig for å utbedre alle skader som måtte oppstå etter fjerning av antenne, ledninger og tilhørende utstyr uten kostnader for borettslaget.

7. Brudd på ovennevnte regler kan føre til at antenneanlegget kan bli fjernet eller flyttet for andelseierens regning og risiko.Publisert: 1. September 2014