5.19 Retningslinjer for oppføring av røykpipe


 Vedtatt av styret 21.06.2001 med senere endringer. Siste endring 24.09.2009.

1. Søknad

Søknad om tillatelse til oppføring av røykpipe skal leveres borettslagets kontor.

Søknaden skal inneholde tegninger som beskriver teknisk løsning.

Det anbefales å rådføre seg med borettslagets tekniske avdeling på forhånd med hensyn til avklaring av tekniske spesifikasjonskrav.

2. Forholdet til over-/underliggende naboer

Dersom leiligheten er slik plassert at pipen må føres gjennom overliggende leilighet, må andelseieren innhente skriftlig tillatelse fra andelseier av denne leiligheten. Denne har anledning til å slutte seg til prosjektet, og må i så fall søke borettslaget om tillatelse.

Andelseier plikter å underrette andelseier av eventuell underliggende leilighet om sine planer, slik at denne gis anledning til å slutte seg til prosjektet. I så fall må denne andelseier også søke borettslaget om tillatelse.

3. Offentlig godkjenning

Andelseier er selv ansvarlig for å innhente godkjenning fra bygningsmyndighetene. Søknad til bygningsmyndighetene sendes etter at søknad til borettslaget er behandlet og svar avgitt. Kopi av vedtak etter behandling fra offentlige myndigheter skal sendes Risvollan Borettslag til orientering.

4. Tekkearbeider

Borettslaget forbeholder seg retten til å utpeke hvilket firma som skal utføre tekkearbeider i forbindelse med gjennomføring av pipen i takkonstruksjonen.

Garanti fra firmaet for utført arbeid stilles overfor borettslaget.

5. Ansvar

Andelseier er ansvarlig for utbedring av følgeskader som måtte oppstå under bygging og/eller bruk av pipe/ildsted. Andelseier kan, etter avtale med borettslaget, utføre utbedringsarbeidet. Hvis ikke kan borettslaget sørge for å få det gjort for andelseiers regning.

Andelseier er ikke ansvarlig for skade påført faste installasjoner som ikke er utført i henhold til tegning/beskrivelse, og som derved skades. Dette gjelder dog ikke i fall andelseieren kan lastes for beskadigelsen.

Andelseier forplikter seg til å ha ansvar for alt vedlikehold av pipa.

6. Kostnader

Bygging av røykpipe i henhold til forelagte, godkjente tegninger og alt arbeid i tilknytning til dette bekostes i sin helhet av andelseier, herunder også gebyrer til byggesakskontoret.

Dersom faste installasjoner må gjøres om på grunn av arbeidene, bekostes dette av andelseieren. Slikt arbeid skal i så fall utføres av godkjent entreprenør.

7. Melding til feievesenet

Andelseieren må selv melde fra om oppføringen av røykpipe til Trondheim kommunale feievesen.

8. Kontrakt

Standardkontrakt for oppføring av murpipe skal inngås med borettslaget

 Publisert: 1. September 2014