5.25 Retningslinjer for paviljonger/partytelt


 Vedtatt av styret 13.12.2012, sak 098/12.

1. Paviljonger/partytelt kan kun monteres på areal som disponeres av den enkelte andelseier, og ikke på borettslagets fellesareal.

2. Det skal søkes skriftlig om oppsetting av paviljonger/partytelt, og søker skal i søknaden bekrefte at andelseier påtar seg alt ansvar ved montering av paviljongen/partyteltet. Skriftlig nabosamtykke fra tilstøtende naboer skal vedlegges søknaden.

3. Andelseier skal sørge for at paviljongen/partyteltet er forsvarlig montert i henhold til leverandørens spesifikasjoner.

4. Ved bruk av paviljongen/partyteltet skal det utvises hensyn til nærliggende naboer, og brukere av paviljongen/partyteltet må overholde alminnelig krav til ro og orden. Mellom kl. 23.00 og kl 06.00 må ingen ved unødig støy forstyrre den alminnelige nattero, jfr. ordensreglene kap. 6.1.

5. Paviljonger/partytelt som er satt opp uten styrets samtykke, er ulovlige og kan kreves fjernet. Dersom andelseier ikke etterkommer kravet innen fastsatt frist, vil borettslaget etter fristens utløp kunne fjerne paviljongen/partyteltet uten ytterligere varselPublisert: 1. September 2014