5.22 Retningslinjer for skifte eller overhaling av sluk


 Vedtatt av styret 25.10.2007 og revidert 13.12.2012, sak 097/12.

1. Omfang

Retningslinjene gjelder skifte av original-sluk i vaskerom og/eller baderom i forbindelse med renovering eller oppussing av vaskerom og/eller baderom eller overhaling av eksisterende sluk.

Arbeidet omfatter:

Ett stk. plastsluk med tilstrekkelige komponenter samt skifte av inntil 1 meter rør til servant / evt. avløp fra vaskemaskin, utføres i hht. gjeldende retningslinjer for slike arbeider.

Utførelsen av arbeidet skal foregå slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller brukeren av boligen.

Eller det kan omfatte overhaling av eksisterende sluk ved utskifting av klemring. Dette gjelder i hovedsak for leiligheter i Høyblokka og øvrige leiligheter der hvor det er underliggende leiligheter.

2. Søknad

Søknad om skifte eller overhaling av sluk skal leveres borettslagets kontor.

Borettslaget får søknad fra andelseier, og søknad må sendes inn før arbeidene blir satt i gang.

Det anbefales å rådføre seg med borettslagets tekniske avdeling på forhånd med hensyn til avklaring av tekniske spesifikasjonskrav.

3. Forholdet til underliggende naboer

Andelseier plikter å underrette andelseier av eventuell underliggende leilighet om sine planer.

4. Ansvar

Skifte av sluk som omtalt i pkt. 1 gjennomføres i regi av borettslaget.

Arbeid som måtte skje som følge av flytting / demontering eller montering av ekstra sluk er andelseiers ansvar. Andelseier er også ansvarlig for utbedring av følgeskader som måtte oppstå under arbeider med flytting/demontering og/eller montering av ekstra sluk.

Andelseier kan, etter avtale med borettslaget, utføre slike utbedringer. Hvis ikke, kan borettslaget sørge for å få det gjort for andelseiers regning.

Overhaling av eksisterende sluk som nevnt i pkt. 1 utføres av borettslagets vaktmestere.

5. Kostnader

Kostnader til skifte av sluk i hht. pkt. 1 belastes borettslaget, samt at overhaling av eksisterende sluk bekostes i sin helhet av borettslaget. Merkostnader ved flytting/demontering og/eller montering av ekstra sluk bekostes av andelseier.

Øvrige kostnader i forbindelse med arbeidet bekostes av andelseier.

Dersom faste installasjoner må gjøres om på grunn av arbeidene, bekostes dette av andelseieren. Slikt arbeid skal i så fall utføres av godkjent entreprenør

 Publisert: 1. September 2014