5.23 Retningslinjer for trampoliner


 Vedtatt av styret 24.09.2009, sist endret 07.04.2016.

1. Trampoliner kan kun monteres på areal som disponeres av den enkelte andelseier, og ikke på borettslagets fellesareal.

2. Det skal søkes skriftlig om oppsetting av trampoline, og søker skal i søknaden bekrefte at andelseier påtar seg alt ansvar som måtte følge av bruken. Skriftlig nabosamtykke fra minimum 2/3 av tilstøtende naboer skal vedlegges søknaden. Hvem som anses å være tilstøtende naboer, vurderes av administrasjonen i hvert enkelt tilfelle.

3. Andelseier skal sørge for at trampolinen er forsvarlig montert i henhold til leverandørens spesifikasjoner og er sikker i bruk til enhver tid. Trampolinen skal festes til underlaget.

4. Voksne skal vurdere ferdighet og følge med når barn hopper.

5. Trampolinen skal fortrinnsvis benyttes av en person om gangen, dels av hensyn til brukerens egen sikkerhet, og dels for å unngå uønsket støy.

6. For å forhindre at barn bruker trampolinen når voksne ikke er tilstede, skal den gjøres utilgjengelig med lås, presenning eller på annen egnet måte.

7. Ved bruk av trampoline skal det utvises hensyn til nærliggende naboer, og trampoline skal under ingen omstendighet benyttes etter kl. 21.00.

8. Trampoliner som er satt opp uten styrets samtykke, er ulovlige og kan kreves fjernet. dersom andelseier ikke etterkommer kravet innen fastsatt frist, vil borettslaget etter fristens utløp kunne fjerne trampolinen uten ytterligere varsel.Publisert: 1. September 2014