5.5 Retningslinjer for utleie av Risvold


 Vedtatt av styret 16.09.1992

1. Formål

Risvold skal tjene til å fremme sosiale aktiviteter og samvær og derigjennom bidra til en berikelse av nærmiljøet.

2. Leietakere

Risvold kan leies ut til enkeltpersoner og organisasjoner i og utenfor borettslaget.

3. Forvaltning/administrasjon

Risvold forvaltes av Risvollan Borettslag og utleieordningen administreres av borettslagets servicekontor.

4. Ansvar

Leietaker vil på forhånd få utlevert nøkkel og vil ha ansvaret for avlåsing etter bruk.

Leietaker skal selv ha ansvar for rydding etter bruk. 2 timers renhold inngår i prisen.

5. Priser og betaling

Utleie skjer til priser fastsatt av borettslagets styre. Leien betales forskuddsvis. I tillegg til leieprisen skal det også betales et depositum som skal dekke eventuelle utgifter til renhold, nøkler og erstatningsberettigede skader.

6. Leieavtale

Ved hvert utleieforhold skal det utferdiges en leieavtale hvor leietakers forpliktelser og avtalte priser fremgår.

Leietaker må være over 25 år og personlig innestå for at forpliktelsene blir overholdt.

Med organisasjoner som ønsker et regulært leieforhold, kan det inngås rammeavtaler.

MAL UTLEIEKONTRAKTPublisert: 1. September 2014