3.5 Stillingsinstrukser


3.5.1    Daglig leder

  I        Organisatorisk plassering

 1. Daglig leder tilsettes av styret
 2. Daglig leder rapporterer til styret
 3. Teknisk sjef er stedfortreder for daglig leder

II       Ansvars- og myndighetsområde

 1. Daglig leder har ansvaret for at forvaltningen av borettslagets menneskelige og materielle ressurser er ivaretatt på en betryggende måte.
 2. Daglig leder har myndighet til å avgjøre saker som ikke er av usedvanlig art og viktighet.
 3. Daglig leder er ansvarlig for at driften fungerer effektivt og lønnsomt i samsvar med budsjett, mål og de generelle retningslinjer som fastsettes av styret
 4. Daglig leder skal i sitt arbeide følge sunne etiske og forretningsmessige prinsipper

III     Arbeidsoppgaver

Daglig leders viktigste arbeidsoppgaver er:

 1. å sørge for gjennomføring av styrets vedtak samt retningslinjer ved å etablere en organisasjon og et driftsmønster som er i tråd med disse
 2. å bidra til å implementere og opprettholde en løpende mål- og strategiprosess i samhandling med styret
 3. å holde organisasjonen effektiv og utvikle denne
 4. å arbeide for utvikling av medarbeiderne
 5. å arbeide for å oppnå best mulig tillitsforhold internt overfor medarbeidere, tillitsvalgte og beboere. Eksternt overfor kunder og andre forretningsforbindelser, samt offentlige myndigheter.
 6. å rapportere til styret
 7. å delta i de møter som er pålagt forretningsfører i hht. borettslagsloven og ellers i de møter styret eller daglig leder selv finner nødvendig for å ivareta borettslagets interesser

 

 Publisert: 21. August 2014