9.3 Vaktordning


 Iflg. styrevedtak av 13.12.2012, sak 082/12 er det godkjent en revidert døgnkontinuerlig vakt- og beredskapsordning i borettslaget.

Driftsvaktens telefonnummer er: 940 13 260

Utenom kontorets betjeningstid, se kap. 9.1, vil således Driftsvakten bistå følgende behov:

1. Innlåsing

Se kap. 5.10 – Retningslinjer for innlåsing i leiligheter.

2. Rørleggerassistanse ved vannlekkasje.

3. Assistanse ved porthavari.

4. Assistanse ved glass-skade.

For oppgjør av glass-skader vises til kap. 8.2 – Andelseierens forsikringsansvar.

5. Assistanse ved driftsavbrudd i sentralvarmeanlegget.

Tilkalling av Driftsvakten til andre oppgaver enn nevnt ovenfor, gjøres for egen regning

 Publisert: 1. September 2014